Vokabel Heft

hello    sa wat di khrap

versammeln, zusammen kommen    ru am

Fußball spielen    len fut bôn

rapide, rasant, schnell, rasch, eilig, flink, flott    reu

starten, let´s go!    gan röm

well done, good job    gen mak

good game    len di

ik jiam djak nan sok    Come again next year?

Gut! Ja!    di khrap